Sunday, 11 December 2011

Penulisan Bahagian C

Panduan Menjawab Bahagian C

· Baca arahan dan petikan yang diberi dengan teliti

· Gariskan perkataan / rangkai kata / ayat yang menunjukkan nilai murni,

· amalan baik, faedah atau pengajaran.

· Tulis semula nilai murni / amalan baik dengan memberi contoh ayat yang

· terdapat dalam petikan.

· Tulis pengajaran atau rumusan tentang petikan.

· Semak semula dengan teliti untuk memastikan tiada kesalahan ejaan, tanda

· baca, struktur ayat dan imbuhan yang digunakan.

No comments:

Post a Comment